Effektiviseringsprogram utökas och omorganisation sker, för att möta förändring i detaljhandeln och effekt av minskad försäljning

Publicerad21 sep 2018

Under det första kvartalet 2018 lanserade ITAB ett effektivitetsprogram med sänkta kostnader som ett av målen. Inledningen på tredje kvartalet är svagare än förväntat och därför utökas effektiviseringsprogrammet ytterligare. Samtidigt genomförs offensiva satsningar på nya koncept och produkter för framtidens butik. I samband med detta optimeras försäljningsorganisationen för att säkerställa att ITABs helhetserbjudande och spetsprodukter inom framtidens butik exponeras mot nya och befintliga kunder och vilket förväntas resultera i ökad försäljning. Åtgärderna syftar till att parera för mer volatil marknad på kort sikt och stärka ITABs marknadsposition på lång sikt.

ITAB kommunicerade i senaste delårsrapporten att den förändring som detaljhandeln genomgår gör att marknaden på kort sikt är svårbedömd. Bedömningen idag är att vissa delar av marknaden under resterande del av året kommer att vara avvaktande med lägre omsättning som följd. ITABs bedömning är att den valutarensade försäljningen för perioden januari – september 2018 minskar med cirka 7% jämfört med samma period föregående år vilket kommer att påverka resultatet negativt.

Siffror är preliminära och utgår ifrån utfallet fram till och med 31 augusti 2018. ITAB kommenterar utvecklingen och besparingsprogrammet närmare i delårsrapporten för januari-september 2018 som publiceras den 26 oktober 2018.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.30 den 21 september 2018.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: +46 36 31 73 00
www.itab.com

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 500 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.