Delårsrapport januari-mars 2019

Publicerad8 maj 2019

– Intäkterna ökade med 8 % till 1 603 Mkr (1 481)
– Rörelseresultatet uppgick till 158 Mkr (90)
– Resultatet efter finansiella poster uppgick till 136 Mkr (75)
– Resultatet efter skatt uppgick till 102 Mkr (56)
– Resultatet per aktie uppgick till 1,00 kr (0,51)
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136 Mkr (110)
– Nettoskulden exkl. leasingskuld enligt IFRS 16 uppgick till 2 057 Mkr (2 131)
– Nettoskulden inkl. leasingskuld enligt IFRS 16 uppgick till 2 758 Mkr (2 131)
– Q1 2019 har påverkats av IFRS 16 Leasing. För ytterligare information se sidan 4, samt not 1 sidan 11.

– Ulf Rostedt, VD och koncernchef på ITAB, har på egen begäran valt att avsluta sin tjänst på ITAB.
– Återbetalning av köpeskilling avseende förvärvet av D Lindner-bolagen har
  påverkat koncernens resultat efter finansiella poster positivt med 42 Mkr.

   HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
– Andréas Elgaard utsedd till ny VD och koncernchef på ITAB. Han tillträder den 1 september 2019.
– Avtal tecknat med Megamark Group avseende Checkout-systemet ScanMate.
– Fastighet i Sverige avyttrad i april, med en positiv kassaflödeseffekt på 73 Mkr i Q2.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.30 den 8 maj 2019.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:    +46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.