Delårsrapport 9 månader - 1 januari-30 september 2023

Publicerad31 okt 2023

TREDJE KVARTALET (1 JUL-30 SEP 2023)

 • Nettoomsättningen minskade med 13 procent till 1 529 Mkr (1 750). Den valutarensade försäljningen minskade med 15 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om 0 Mkr (-1) uppgick till 180 Mkr (223) 1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 129 Mkr (163) 1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,5 procent (9,3).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 113 Mkr (148).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 79 Mkr (101).
 • Resultatet per aktie före respektive efter utspädning uppgick till 0,32 kr (0,16). 2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 229 Mkr (136). 3)

 
RAPPORTPERIODEN (1 JAN-30 SEP 2023)

 • Nettoomsättningen minskade med 12 procent till 4 538 Mkr (5 166). Den valutarensade försäljningen minskade med 15 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om 0 Mkr (-29) uppgick till 477 Mkr (534) 1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 290 Mkr (312) 1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,4 procent (6,0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 248 Mkr (272).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 173 Mkr (185).
 • Resultatet per aktie före respektive efter utspädning uppgick till 0,73 kr (0,48). 2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 434 Mkr (73). 3)
 • Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 51 procent (47). 2)
 • Nettoskulden exkl. leasingskulder uppgick till 306 Mkr (806).

 

1) EBITDA respektive rörelseresultat för jämförelseperioderna avseende det tredje kvartalet 2022 belastades med engångsposter om -1 Mkr samt med -29 respektive -39 Mkr avseende hela rapportperioden 2022. Engångsposterna består huvudsakligen av kostnader i samband med transformationsarbetet enligt ITABs strategi One ITAB.
2) Inklusive Verksamhet under avveckling.
3) Jämförelseperioder är ej omräknade avseende Verksamhet under avveckling.

 

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • ITAB ingick i januari avtal om leverans av kassadiskar och försäljningslösningar till en ledande europeisk dagligvarukedja till ett totalt värde om minst 12 MEUR under tre år.
 • I februari tecknades nya partnerskap med Rapitag, Signatrix och Theory+Practice i syfte att stärka ITABs ekosystem av partners.
 • ITAB medverkade vid världens ledande detaljhandelsmässa EuroShop 2023 i Düsseldorf i februari-mars.
 • ITAB lanserade i mars Onred, en unik teknikplattform för detaljhandlare som kopplar samman koncernens portfölj av digitala och fysiska lösningar för ökad effektivitet och förbättrade butiksupplevelser.
 • ITAB ingick i maj avtal med en ledande dagligvarukedja i Argentina för leverans av inredningar och kassadiskar till ett totalt värde om cirka 13 MEUR under två år.
 • I samarbete med sin lokala partner påbörjade ITAB i juni leveransen av smarta grindar för entré- och utgångslösningar i cirka 650 butiker för en av Australiens största dagligvarukedjor. Värdet på de installerade produkterna uppgår till cirka 25 MEUR för koncernen under två år.
 • ITAB inledde i slutet av september ett aktieåterköpsprogram om maximalt 50 Mkr fram till årsstämman 2024.

 

VDs kommentarer –
STARK BRUTTOMARGINAL OCH BÄTTRE KASSAFLÖDE TROTS EN UTMANANDE MARKNAD

Försäljningsutvecklingen för ITABs lösningar till detaljhandlare har varit blandad på våra olika geografiska marknader under årets första nio månader. Efterfrågan och intresset för våra stöldförebyggande åtgärder var stor medan försäljningen av mer traditionella butiksinredningar var lägre. Samtidigt har vi under året fortsatt att balansera konjunkturen genom en förbättrad bruttomarginal tack vare gynnsam produktmix och effektivisering från åtgärder för att sänka kostnaderna. Den starka marginalen tillsammans med våra aktiviteter för att minska rörelsekapitalet gör att vi kan redovisa ett starkt kassaflöde om 434 Mkr (73) för rapportperiodens nio månader. Inför kommande kvartal ser vi nu även vissa tecken på att detaljhandlarna börjar bli något mer villiga att investera och återigen planerar för framtiden.

Kunderna har hittills under året varit mer återhållsamma i sina beslut om investeringar i traditionella kassadiskar och butiksinredningar. Orsakerna är främst osäkerheten kring det nuvarande konjunkturläget med höjda räntenivåer och dess påverkan på konsumenternas beteenden och prioriteringar för framtiden. Samtidigt har intresset kring våra effektiva och moderna lösningar för minskade stölder och svinn, ökad andel självbetjäning och åtgärder för att öka effektivitet och sänka kostnader varit fortsatt stort. Under de senaste månaderna har vi även sett vissa tecken på ökad investeringsvilja hos våra kunder kring tidigare uppskjutna projekt i syfte att förbättra konsumentupplevelsen i deras butiker.

Sammantaget har den valutarensade nettoomsättningen minskat med 15 procent under rapportperioden. De negativa konjunktureffekterna har varit tydligast på våra geografiska marknader i norra och centrala Europa samt Storbritannien. Vi har under året också sett ett ökat intresse för vårt erbjudande från kunder i framförallt Australien och USA.

Vi kan konstatera att den underliggande lönsamheten i form av såväl bruttomarginal som EBITDA-marginal fortsätter att förbättras, och att övriga resultatmarginaler ligger i linje med föregående år. Det är här främst den gynnsamma produktmixen med ökad andel försäljning av våra tekniska lösningar, tjänster och energieffektiva belysningssystem samt våra prisjusteringar och översyn av kostnadsstrukturen som har påverkat marginalerna under det senaste året positivt, medan lägre försäljning och kapacitetsutnyttjande i våra produktionsanläggningar haft en negativ inverkan. I jämförelsen med föregående år möter vi i denna delårsrapport för det tredje kvartalet dock det högsta rörelseresultatet för ett enskilt kvartal sedan 2017, vilket i kombination med en över 10 procent lägre försäljning i år gör det svårt att redovisa positiv resultatutveckling hittills under 2023 jämfört med föregående år.

Även om vi idag ser vissa tecken på återhämtning hos kunderna är osäkerheten om den framtida utvecklingen fortfarande stor. Vårt huvudfokus på kort sikt är därför fortsatt på operationell effektivitet där vi målmedvetet driver försäljningsarbetet, effektiviserar verksamheten och minskar kapitalbindningen, sammanfattar VD & Koncernchef Andréas Elgaard.

För VDs hela kommentarer, vänligen se delårsrapporten.

 

VERKSAMHET UNDER AVVECKLING
På grund av den ryska regimens invasion av Ukraina i februari 2022 har ITAB beslutat att avveckla sin verksamhet i Ryssland, vilken motsvarar cirka 2,5 procent av koncernens årsomsättning. I enlighet med IFRS 5 redovisas ITABs ryska verksamhet tills vidare som Verksamhet under avveckling i koncernens finansiella rapporter. Övrig verksamhet utgör Kvarvarande verksamhet. Kommentarer och siffror är relaterade till Kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultat­räkning har räknats om. För mer information, se Not 8 Verksamhet under avveckling i delårsrapporten.

 

Jönköping den 31 oktober 2023

 

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Telefonkonferens den 31 oktober 2023 kl. 10:30 CET
ITAB anordnar en webbsänd telefonkonferens idag den 31 oktober 2023 kl. 10:30 CET där Andréas Elgaard, VD & Koncernchef, och Ulrika Bergmo Sköld, CFO, presenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 och besvarar efterföljande frågor. Webblänk och telefonnummer finns på https://financialhearings.com/event/46052

 

Informationen i denna rapport är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr. 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2023 kl. 07:00 CET.

 

Filer
file-iconITAB Delårsrapport Q3 2023 Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,3 miljarder SEK per år och har cirka 2 700 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.