Delårsrapport 6 månader - 1 januari-30 juni 2023

Publicerad13 jul 2023

ANDRA KVARTALET (1 APR-30 JUN 2023)

 • Nettoomsättningen minskade med 12 procent till 1 504 Mkr (1 700). Den valutarensade försäljningen minskade med 15 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om 0 Mkr (-17) ökade med 11 procent till 159 Mkr (143) 1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 91 Mkr (63) 1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,0 procent (3,7).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 78 Mkr (44).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 53 Mkr (27).
 • Resultatet per aktie före respektive efter utspädning uppgick till 0,26 kr (0,07). 2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 213 Mkr (-4). 3)

 

RAPPORTPERIODEN (1 JAN-30 JUN 2023)

 • Nettoomsättningen minskade med 12 procent till 3 009 Mkr (3 416). Den valutarensade försäljningen minskade med 15 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om 0 Mkr (-28) uppgick till 297 Mkr (311) 1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 161 Mkr (149) 1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,3 procent (4,4).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 135 Mkr (124).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 94 Mkr (84).
 • Resultatet per aktie före respektive efter utspädning uppgick till 0,41 kr (0,32). 2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 205 Mkr (-63). 3)
 • Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 50 procent (46). 2)
 • Nettoskulden exkl. leasingskulder uppgick till 489 Mkr (820). 3)

 

1) EBITDA respektive rörelseresultat för jämförelseperioderna avseende det andra kvartalet 2022 belastades med engångsposter om -17 Mkr samt med -28 respektive -38 Mkr avseende hela rapportperioden 2022. Engångsposterna består huvudsakligen av kostnader i samband med transformationsarbetet enligt ITABs strategi One ITAB.
2) Inklusive Verksamhet under avveckling.
3) Jämförelseperioder är ej omräknade avseende Verksamhet under avveckling.

 

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • ITAB ingick i januari avtal om leverans av kassadiskar och försäljningslösningar till en ledande europeisk dagligvarukedja till ett totalt värde om minst 12 MEUR under tre år.
 • I februari tecknades nya partnerskap med Rapitag, Signatrix och Theory+Practice i syfte att stärka ITABs ekosystem av partners.
 • ITAB medverkade vid världens ledande detaljhandelsmässa EuroShop 2023 i Düsseldorf i februari-mars.
 • ITAB lanserade i mars Onred, en unik teknikplattform för detaljhandlare som kopplar samman koncernens portfölj av digitala och fysiska lösningar för ökad effektivitet och förbättrade butiksupplevelser.
 • ITAB ingick i maj avtal med en ledande dagligvarukedja i Argentina för leverans av inredningar och kassadiskar till ett totalt värde om cirka 13 MEUR under två år.
 • I samarbete med sin lokala partner påbörjade ITAB i juni leveransen av smarta grindar för entré- och utgångslösningar i cirka 650 butiker för en av Australiens största dagligvarukedjor. Värdet på de installerade produkterna uppgår till cirka 25 MEUR för koncernen under två år.

 

VDs kommentarer –
STÄRKT RÖRELSEMARGINAL TROTS KONJUNKTURNEDGÅNGEN SOM PRÄGLAT FÖRSTA HALVÅRET 2023

Första halvåret av 2023 har kännetecknats av ökat intresse kring våra stöldförebyggande lösningar och belysningssystem med lägre energiförbrukning. Lösningarna svarar tydligt på detaljhandelns behov av att sänka sina kostnader och samtidigt förbättra butiksupplevelsen. Det nuvarande konjunkturläget och räntenivåer skapar osäkerhet och återhållsamhet kring nya investeringsbeslut hos ITABs kunder på de flesta av våra geografiska marknader, vilket påverkat försäljningen av koncernens produkter och tjänster negativt. Hittills under året har den valutarensade omsättningen minskat med 15 procent jämfört med föregående år. Genom vidtagna åtgärder har vi lyckats balansera denna lägre försäljning och stärka vår bruttomarginal med en gynnsam produktmix och lägre fasta kostnader. Den redovisade rörelsemarginalen för rapportperioden ökade till 5,3 procent (4,4) och vi fokuserar på att fortsätta stärka vår resultatutveckling de kommande kvartalen genom kostnadsanpassning samt riktade försäljningsinsatser.

De negativa konjunktureffekterna är tydligast på våra geografiska marknader i norra och centrala Europa samt Storbritannien, medan försäljningen i södra Europa varit mindre påverkad så här långt. Det är inflation och stigande räntor i kombination med kriget i Ukraina som påverkar både konsumenternas beteende och kundernas investeringsvilja. Samtidigt skapar det en dynamik som innebär att våra unika och moderna lösningar för att stärka våra kunders effektivitet och konkurrenskraft, inte minst för att förebygga stölder och svinn samt minska energiförbrukningen, fortsätter att skapa intresse hos detaljhandlare i många olika segment och över hela världen. Vi har under året påbörjat ett antal nya projekt med exempelvis smarta grindar för entré- och utgånglösningar för dagligvaruhandlare, effektiva belysningssystem samt bemannade kassor och självutcheckningslösningar för detaljhandlare såväl inom som utanför Europa. Det unika är att det är modern sensorteknik tillsammans med självlärande mjukvara som skapar en bättre upplevelse för konsumenter samtidigt som det minskar svinnet.

Den minskade omsättningen har påverkat resultatutvecklingen negativt, men vi startade aktiviteter för att stimulera försäljningen och anpassa våra kostnader redan i slutet av 2022. Våra åtgärder med prisjusteringar, anpassning av kostnadsstrukturen samt gynnsam produktmix har stärkt vår bruttomarginal under det senaste året. Vi är även hjälpta av att vi minskat våra fasta kostnader de senaste åren. Under det andra kvartalet stärktes vårt kassaflöde till 213 Mkr, främst drivet av bruttomarginalen och våra verksamheters arbete för minskat rörelsekapital med lägre lagernivåer.

Fokus på kort sikt ligger tydligt på operationell effektivitet där vi målmedvetet driver försäljningsarbetet, effektiviserar verksamheten och minskar kapitalbindningen, sammanfattar VD & Koncernchef Andréas Elgaard.

För VDs hela kommentarer, vänligen se delårsrapporten.

 

VERKSAMHET UNDER AVVECKLING
På grund av den ryska regimens invasion av Ukraina i februari 2022 har ITAB beslutat att avveckla sin verksamhet i Ryssland, vilken motsvarar cirka 2,5 procent av koncernens årsomsättning. I enlighet med IFRS 5 redovisas ITABs ryska verksamhet tills vidare som Verksamhet under avveckling i koncernens finansiella rapporter. Övrig verksamhet utgör Kvarvarande verksamhet. Kommentarer och siffror är relaterade till Kvarvarande verksamhet, om inget annat anges. Jämförelsesiffror i koncernens resultat­räkning har räknats om. För mer information, se Not 8 Verksamhet under avveckling i delårsrapporten.

 

Jönköping den 13 juli 2023

 

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Telefonkonferens den 13 juli 2023 kl. 10:30 CEST
ITAB anordnar en webbsänd telefonkonferens idag den 13 juli 2023 kl. 10:30 CEST där Andréas Elgaard, VD & Koncernchef, och Ulrika Bergmo Sköld, CFO, presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2023 och besvarar efterföljande frågor. Webblänk och telefonnummer finns på https://financialhearings.com/event/46051.

 

Informationen i denna rapport är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr. 596/2014) och offentliggörs enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2023 kl. 07:00 CEST.

 

Filer
file-iconITAB Delårsrapport Q2 2023 Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,5 miljarder SEK per år och har cirka 2 700 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.