Delårsrapport 3 månader - 1 januari-31 mars 2024

Publicerad14 maj 2024

FÖRSTA KVARTALET (1 JAN-31 MAR 2024)

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 1 576 Mkr (1 505). Den valutarensade försäljningen ökade med 5 procent under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade med 62 procent till 223 Mkr (138).
 • Rörelseresultatet ökade med 130 procent till 161 Mkr (70), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,2 procent (4,7).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 147 procent till 141 Mkr (57).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 103 Mkr (41).
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 207 procent till 0,46 kr (0,15). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,46 kr (0,15). 1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 64 Mkr (-8).
 • Soliditeten vid kvartalets utgång uppgick till 56 procent (53). 1)
 • Nettoskulden exkl. leasingskulder uppgick till 96 Mkr (490).

1) Inklusive Verksamhet under avveckling.

 

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • ITAB påbörjade leveransen av 7 200 självutcheckningskassor till en ledande dagligvarukedjas butiker i ett stort antal länder i Europa under januari. Leveransen beräknas vara klar i februari 2025 och det totala värdet uppskattas till cirka 16 MEUR under 2024.
 • ITAB tecknade i januari avtal med en ledande modekedja i Europa för leverans av skräddarsydda inredningar, kassadiskar och provrum för upprustning av befintliga butiker och i kommande nya butiker under tre år. Avtalets totala värde beräknas till cirka 16 MEUR.
 • ITABs aktieåterköpsprogram om maximalt 50 Mkr som inleddes i september 2023 avslutades i slutet av mars 2024 då det maximala beloppet för aktieåterköp uppnåddes. Totalt återköptes 3 079 659 stamaktier inom ramen för programmet.
 • ITAB ingick i början av april avtal med en ledande dagligvarukedja för leverans av entré- och exitgrindar i syfte att förbättra arbetet med stöldförebyggande åtgärder i deras butiker runt om i Europa. Totalt värde av avtalet uppskattas till minst 8 MEUR över tre år.

 

VDs kommentarer –
HISTORISKT STARKT RESULTAT INLEDER 2024

”ITAB inleder 2024 med ett resultatmässigt starkt kvartal trots det oförändrade konjunkturläget. Den stabilisering av efterfrågan vi noterade under hösten har fortsatt och vår bruttomarginal har stärkts. Kvartalets rörelsemarginal är den högsta hittills under perioden januari-mars för något år i ITABs historia, vilket är en bekräftelse på att vår långsiktiga plan fungerar. De kommande två till tre åren är vårt fokus att slutföra den sista delen av vår strategi med omställning och modernisering av ITAB i kombination med ökat fokus på expansion och konsolidering av marknaden,” sammanfattar VD & Koncernchef Andréas Elgaard.

 

Vänligen läs VDs hela kommentarer i delårsrapporten.

 

Jönköping den 14 maj 2024

 

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Telefonkonferens den 14 maj 2024 kl. 10:30 CEST
ITAB anordnar en webbsänd telefonkonferens idag den 14 maj 2024 kl. 10:30 CEST där Andréas Elgaard, VD & Koncernchef, och Ulrika Bergmo Sköld, CFO, presenterar delårsrapporten för första kvartalet 2024 och besvarar efterföljande frågor. Webblänk och telefonnummer finns https://financialhearings.com/event/48724

 

Informationen i denna rapport är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr. 596/2014). Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 kl. 07:00 CEST.

 

Filer
file-iconITAB Delårsrapport Q1 2024 Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,2 miljarder SEK per år och har cirka 2 500 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.