Bokslutskommuniké 12 månader - 1 januari-31 december 2023

Publicerad7 feb 2024

FJÄRDE KVARTALET (1 OKT-31 DEC 2023)

 • Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 1 601 Mkr (1 702). Den valutarensade försäljningen minskade med 8 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om 0 Mkr (-1) ökade med 23 procent till 209 Mkr (170) 1).
 • Rörelseresultatet ökade med 56 procent till 142 Mkr (91) 1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,9 procent (5,3).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 80 procent till 137 Mkr (76).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 119 Mkr (58).
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 70 procent till 0,51 kr (0,30). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,50 kr (0,30). 2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 376 Mkr (469). 3)

 
RÄKENSKAPSÅRET (1 JAN-31 DEC 2023)

 • Nettoomsättningen minskade med 11 procent till 6 139 Mkr (6 868). Den valutarensade försäljningen minskade med 15 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om 0 Mkr (-30) uppgick till 686 Mkr (704) 1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 432 Mkr (403) 1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,0 procent (5,9).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 385 Mkr (348).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 292 Mkr (243).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,24 kr (0,78) före utspädning respektive till 1,23 kr (0,78) efter utspädning. 2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 810 Mkr (542). 3)
 • Soliditeten vid årets utgång uppgick till 56 procent (48). 2)
 • Nettoskulden exkl. leasingskulder uppgick till 45 Mkr (399).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 kr (0,50) per stamaktie för 2023.

 

1) EBITDA respektive rörelseresultat för jämförelseperioderna avseende det fjärde kvartalet 2022 belastades med engångsposter om -1 Mkr samt med -30 respektive -40 Mkr avseende hela räkenskapsåret 2022. Engångsposterna består huvudsakligen av kostnader i samband med transformationsarbetet enligt ITABs strategi One ITAB.
2) Inklusive Verksamhet under avveckling.
3) Jämförelseperioder är ej omräknade avseende Verksamhet under avveckling.

 

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • ITAB ingick i januari avtal om leverans av kassadiskar och försäljningslösningar till en ledande europeisk dagligvarukedja till ett totalt värde om minst 12 MEUR under tre år.
 • I februari tecknades nya partnerskap med Rapitag, Signatrix och Theory+Practice i syfte att stärka ITABs ekosystem av partners.
 • ITAB medverkade vid världens ledande detaljhandelsmässa EuroShop 2023 i Düsseldorf i februari-mars.
 • ITAB lanserade i mars Onred, en unik teknikplattform för detaljhandlare som kopplar samman koncernens portfölj av digitala och fysiska lösningar för ökad effektivitet och förbättrade butiksupplevelser.
 • ITAB ingick i maj avtal med en ledande dagligvarukedja i Argentina för leverans av inredningar och kassadiskar till ett totalt värde om cirka 13 MEUR under två år.
 • I samarbete med sin lokala partner påbörjade ITAB i juni leveransen av smarta grindar för entré- och utgångslösningar i cirka 650 butiker för en av Australiens största dagligvarukedjor. Värdet på de installerade produkterna uppgår till cirka 25 MEUR för koncernen under två år.
 • ITAB inledde i slutet av september ett aktieåterköpsprogram om maximalt 50 Mkr fram till årsstämman 2024.

 

VDs kommentarer –

STARK AVSLUTNING PÅ 2023 MED HÖG LÖNSAMHET

"En bra avslutning på 2023 ger helåret det högsta rörelseresultatet sedan 2017, starkt kassaflöde och signaler om en stabilisering av efterfrågan. Mycket jobb återstår att göra men vi har tagit ytterligare steg mot vår ambition att vara den ledande lösningsleverantören för detaljhandeln i Europa”, sammanfattar VD & Koncernchef Andréas Elgaard.

Vänligen läs VDs hela kommentarer i bokslutskommunikén.

Jönköping den 7 februari 2024

 

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Telefonkonferens den 7 februari 2024 kl. 10:30 CET
ITAB anordnar en webbsänd telefonkonferens idag den 7 februari 2024 kl. 10:30 CET där Andréas Elgaard, VD & Koncernchef, och Ulrika Bergmo Sköld, CFO, presenterar bokslutskommunikén för 2023 och besvarar efterföljande frågor. Webblänk och telefonnummer finns på https://financialhearings.com/event/46053

 

Informationen i denna rapport är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr. 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2024 kl. 07:00 CET.

 

Filer
file-iconITAB Bokslutskommuniké Q4 2023 Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,2 miljarder SEK per år och har cirka 2 500 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.