Strategiska prioriteringar

Kärnan i vår One ITAB-strategi består i att utveckla ITABs verksamhet till en lösningsbaserad och mer följsam affärsmodell som bygger på koncernens kunskapsbas och dess framgångar att leverera innovativa lösningar, samt justera koncernens operativa och kostnadsstrukturer med den reviderade strategin. För att göra det måste vi bredda och stärka vår befintliga kompetens inom relationship management, försäljning av lösningar och tjänster, kunskapsdelning, gemensamma processer och IT-system. I detta syfte har det genomfört omfattande förändringar av vår organisationsstruktur, samt ett antal förändringar inom Senior Management.

 

STRATEGINS VÄRDE LIGGER I DESS LEVERANS
Vi har identifierat ett antal strategiska prioriteringar för att effektivisera och driva tillväxt och förändring inom företaget. Specifika mål och detaljerade handlingsplaner har utarbetats för de olika strategiska initiativen under ledning av en utvald sponsor från Group Management. För att genomföra våra planer och på ett snabbt och effektivt sätt uppnå de uppsatta målen har de ett nära samarbete med ledare i alla de olika marknadsregionerna och strategiska affärsenheterna.

För att bygga upp den kompetens som krävs för att leva upp till vår ambition och våra mål, genomförs de närmaste 24 månaderna fler än 40 initiativ. I dagsläget (2021) finns 19 pågående initiativ som är inriktade på våra två huvudmålsättningar – att bli en lösningsleverantör och effektivisera verksamheten – såväl som gemensamma arbetssätt och att stärka vår personals delaktighet.

 

VARA EN LÖSNINGSLEVERANTÖR
Det här handlar helt om hur vi närmar oss problemlösning för våra kunder och om att skapa mätbar ROI gällande ITABs lösningar. Vi börjar med att förstå våra kunders strategiska mål och utmaningar och genom öppen dialog skapar vi lösningar tillsammans.

Framsteg hittills inkluderar:

 • Lansering av vårt resultatbaserade värdeerbjudande.
 • Paketering av vår ”Solution Design”-förmåga att utforma lösningar för att stödja alla koncernens kunder.
 • Sprida know-how och erfarenhet via en koncerntäckande kunskapsbas.
 • Gemensam säljorganisation, arbetssätt och utvecklingsplaner.

 

OMARBETAD KOSTNADSSTRUKTUR
I enlighet med den reviderade One ITAB-strategin anpassas koncernens värdekedja och kostnadsstrukturer samt på vilket sätt vi arbetar och förmågan att differentiera oss. Vårt fokus kommer vara att säkerställa lönsamhet och hållbar tillväxt framöver.

Framsteg hittills inkluderar:

 • Lägre sälj- och administrationskostnader.
 • Konsolidering av tillverkning pågår för att skapa synergieffekter och skalfördelar.
 • Nya gemensamma arbetssätt och organisations- struktur för att främja en mer rationell och dynamisk organisation.
 • Fokus på europeisk marknadsutveckling och kärnkompetenser.

 

UTVECKLA ETT EKOSYSTEM AV PARTNERS
Genom att bygga upp ett robust ekosystem av partners får vi möjlighet att både leverera de kompletta lösningar som våra kunder kräver och samtidigt minska antalet leverantörer för att eliminera komplexitet och uppnå bättre förutsägbarhet.

Framsteg hittills inkluderar:

 • Inköpsorganisation upprättad på koncern- och affärsenhetsnivå.
 • Direkta materialutgifter kategoriserade.
 • Konsolidering av leverantörer som är förstahandsval pågår.

Andra relaterade mål inkluderar:

 • Upprätta ett nätverk av partners för att snabbare ta fram och leverera nya innovativa lösningar.
 • Eliminera komplexitet och uppnå bättre förutsägbarhet.

 

KVALITET I DET OPERATIVA ARBETET
Vi strävar efter att ”göra rätt från början” och ”inom avtalad tid” med hjälp av etablerade Lean-metoder när vi utformar våra gemensamma arbetssätt. Vi kommer fortsatt fokusera på att korta ned ledtider, förbättra kvaliteten och eliminera avfall inom vår verksamhet.

Framsteg hittills inkluderar:

 • Ny Chief Operating Officer rekryterad.
 • Matrismöten inrättade för att dela bästa praxis och bygga upp gemensamma arbetssätt.
 • ITAB Ways of Working, baserat på Lean-principer, pilotprojekt i två bolag.

Bland våra mål finns:

 • Etablera gemensamma koncernövergripande arbetssätt.
 • ”Göra rätt från början” och ”inom avtalad tid”.
 • Kortare ledtider och förbättrad kvalitet.
 • Gemensamma operativa KPI:er.

 

STÄRKA MEDARBETARNA OCH SKAPA GEMENSAMMA ARBETSSÄTT
Genom tydliga KPI:er, gemensamma arbetssätt och med rätt information vid rätt tillfälle kommer vår personal att kunna fatta bra affärsbeslut. Vårt syfte är att göra allt arbete; parallellt, tillsammans, funktionsöverskridande och transparent.

Framsteg hittills inkluderar:

 • Presentation av gemensamma arbetssätt och stödsystem i hela säljorganisationen.
 • Reviderad koncernövergripande processkarta och ny organisationsstruktur implementerad.
 • Transparens kring potential och nyckelkunder.

 

UTVIDGA VÅR MARKNADSPOSITION
Det som idag särskiljer oss mest är vår kunskap, våra kundrelationer och vår breda produktportfölj som är unik på marknaden vi verkar. Vi kommer att bygga vidare på dessa styrkor och realisera dem i alla våra regioner och därmed utöka vår marknadsposition.

Framsteg hittills inkluderar:

 • Omfattande arbete har genomförts för att uppnå dessa mål som en del av våra investerings- och värdeerbjudande initiativ.
 • Bygga vidare på nuvarande styrkor och prioritera våra marknader, samt använda vår sektorövergripande erfarenhet,
  kunskap och lösningar.

Andra relaterade initiativ inkluderar:

 • Säkra att vi agerar som ett ITAB och lär av varandra.
 • Stärka våra prioriterade marknader.

 

HÅLLBAR FRAMTID
På ITAB samarbetar vi och ständigt förnyar oss för en hållbar framtid. Vi har tydliga mål och ambitioner för vår egna verksamhet när det gäller hållbar affärsutveckling, effektivitet i värdekedjan, goda arbetsvillkor och affärsetik.

Framsteg hittills inkluderar:

 • Utökad koncernledning med SVP, People & Culture, för att ytterligare främja möjligheter till mångfald.
 • Utbildningsinitiativ för att stärka verksamheten inom produktion och logistik.
 • Alla framtida elavtal måste vara med företag som kan leverera el från förnybara energikällor.
 • Jämföra och identifiera brister i vårt hållbarhetsarbete med extern partner.

Vår hållbarhetsstrategi är uppbyggd kring fyra huvudområden:

 • Hållbar affärsutveckling
 • Effektivitet i värdekedjan
 • Goda arbetsvillkor
 • Affärsetik