Dynamiken på marknaden driver förändring. Därför utvecklar vi vår affär, dels för att bättre stödja våra kunder men också för att utveckla nya möjligheter.

Vår marknad och våra kunder har förändrats i grunden i och med onlinehandelns tillväxt och dess påverkan på konsumentbeteenden. För att möta denna förändring har vi utvecklat vår affärsmodell för att bättre kunna stödja våra kunder på den nya marknaden och samtidigt möta de förväntningar vi har på oss från våra främsta intressenter.

Vi kommer att fortsätta utveckla vårt erbjudande för att möta våra kunders förändrade behov genom att bygga på våra styrkor och generera nya intäktskällor för att växa.

I de fall där vi har utvecklat ett mer strategiskt förhållningssätt med en kund och tydliggjort de nya marknadsutmaningarna, har vi sett att större värde skapas såväl i deras verksamhet som i vår egen. En av våra viktigaste strategiska prioriteringar är att erbjuda detta upplägg till fler av våra kunder där vi ser det här behovet. Samtidigt ser vi över vår operationella struktur och våra interna processer för att förbättra flexibilitet i produktion och leverans.

 

Anpassning till en förändrad marknad

Marknaden är generellt inte längre karaktäriserad av långa utrullningar i stora volymer, istället ser vi mindre projekt med lägre volymer och kortare ledtider. Vår tillverkning har tidigare varit uppbyggd kring de mer traditionella behovsmönster som finns, men med nya behov som uppstått har vi nu kunnat identifiera en mängd möjligheter att öka vår interna effektivitet och enighet i koncernen.

Vår strategiska vision är att utveckla en lösningsbaserad affärsmodell som bygger på koncernens kärnvärden, kunskapsbas och vår förmåga att leverera innovativa lösningar.

Vår ’One ITAB’-strategi baseras på en djup förståelse för marknadens nuvarande och kommande behov och en gemensamt framtagen inriktning för koncernen där vi tagit medarbetarnas, kundernas och konsumenters tankar och åsikter i beaktande. Den bygger på våra nuvarande styrkor och framtida möjligheter och ger en tydlig inriktning och förståelse för våra strategiska mål och vår önskade affärsmodell.

Vår nya mission lyder: “At ITAB we help customers turn consumer brand experience into physical reality with our know-how, solutions and ecosystem of partners.

 

Från varumärkesupplevelser till fysiska miljöer

Genom att skapa engagerande, effektiva och sömlösa miljöer, levererar vi mätbara resultat för våra kunder när det kommer till ”varumärkesupplevelser” (consumer brand experiences). Detta för att öka försäljning, förbättra operationell effektivitet och service, minska interna kostnader och skapa effektivare butiksinstallationer. Intentionen är att uppdatera vårt erbjudande för att skapa en mer hållbar intäktsmodell och därigenom skapa större efterfrågan, sälja mer av våra produkter och servicetjänster till allt fler kunder. Vi ska utveckla vårt traditionella produkt- och serviceerbjudande samt bygga på nuvarande och nya strategiska kundrelationer för att tillgodose det ökade behovet av intäktsbringande lösningar. Detta tillvägagångssätt kommer hjälpa oss att öka våra tjänstebaserade intäkter och samtidigt jämna ut de toppar och dalar av efterfrågan vi ser idag.

 

Starkare tillsammans

För att komplettera vår egen kunskap och innovationsförmåga, ska vi tillsammans med ett nätverk av samarbetspartners bygga vidare på att förhöja kundvärdet. Även om vi siktar på att leverera fullständiga lösningar och nya marknadsinsikter, betyder inte det att vi alltid behöver göra allt själva.

Slutligen, definitionen av begreppet ”retail” blir allt bredare och konsumenter söker efter bättre upplevelser. Det finns nya möjligheter för oss att leverera värde. Vi har anammat ett tillvägagångssätt som inte bara innebär att vi kan utveckla den marknadsposition vi redan har, den ger oss också möjlighet att utforska nya marknader där vi kan tillföra värde. Det handlar om att försöka göra det vi är bra på ännu bättre, samtidigt som vi utforskar nya möjligheter.

 

Lyssna till Andréas Elgaard CEO & President som berättar mer om ITABs nya strategi