Valberedning

Valberedningen

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor i syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Vid årsstämman 2021 utsågs en valberedning bestående av ordförande Ulf Hedlundh, Fredrik Rapp och Per Rodert att utgöra valberedning inför årsstämman 2022.

Valberedningens uppgift inför årsstämman är att föreslå styrelseordförande och styrelseledamöter, mötesordförande vid stämman, revisorer samt styrelse- och revisionsarvoden.