Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor i syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Vid årsstämman 2017 utsågs en valberedning bestående av ordförande Anders Rudgård, Fredrik Rapp och Johan Storm.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2018 är att föreslå styrelseordförande och styrelseledamöter, mötesordförande vid stämman, revisorer samt styrelse- och revisionsarvoden. 

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 är välkommen att kontakta dess ordförande Anders Rudgård på telefon 0708-49 06 40 eller via e-post anders.rudgard (at) jth.hj.se

För att inkomna förslag ska kunna behandlas i vederbörlig ordning, bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2018.