Styrelsens arbete

Styrelsen är ytterst ansvarig för ITABs organisation och förvaltning. Den ska dessutom och med utgångspunkt från en omvärldsanalys fatta beslut i strategiska frågor.

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, i ITABs bolagsordning samt i Svensk kod för bolagsstyrning. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, inklusive dess utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen ska också utfärda en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

I enlighet med ITABs bolagsordning ska styrelsen, vad avser stämmovalda ledamöter, bestå av minst tre och maximalt nio styrelseledamöter, med maximalt nio styrelsesuppleanter.

ITABs styrelse består för närvarande av sex ordinarie styrelseledamöter: Karin Eriksson, Petter Fägersten, Anders Moberg, Madeleine Persson, Fredrik Rapp och Vegard Søraunet, med Anders Moberg som ordförande. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga styrelseledamöter förutom Petter Fägersten, Fredrik Rapp och Vegard Søraunet är oberoende i förhållande till större aktieägare. VD & Koncernchef och andra medlemmar av koncernledningen deltar i styrelsemöten för presentationer och administrativa funktioner.

Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade och att Bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som gäller för Bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, hållbarhetsarbete samt tillsättningar och ersättningar till Koncernledningen. Bolagets revisorer deltar vid minst ett av styrelsens möten under året. Vid detta möte presenterar revisorerna sina observationer vid granskningen av Bolagets räkenskaper, processer och interna revisioner. Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman.

En utvärdering av styrelsearbetet sker årligen, där ett frågeformulär skickas ut till samtliga styrelseledamöter. Resultatet av denna utvärdering sammanställs av valberedningens ordförande, som sedan ger feedback till respektive styrelseledamot. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete.

 

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar ett utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskottet, samt hur utskottet ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Styrelsen ska vid de ordinarie sammanträdena behandla de fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning.