Koncernledningens arbete

Verkställande direktören för ITAB utses av styrelsen för att leda den dagliga verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast.

Den verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören ska framgå av en av styrelsen fastställd skriftlig s.k. VD-instruktion. Styrelsen ska löpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Verkställande direktören ska, i samråd med styrelsens ordförande, ta fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten och är normalt föredragande av ärenden. Verkställande direktören ska leda Koncernens företagslednings arbete och fatta beslut i samråd med övriga i ledningen. Företagsledningen ska ha regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning.

Koncernledningen består av VD & Koncernchef Andréas Elgaard, CFO Ulrika Bergmo Sköld, Senior Vice President – MBU South Europe Glauco Frascaroli, Senior Vice President – MBU North Europe Roy French, Senior Vice President – Group Strategy & Transformation and SBU Retail Technology Nick HughesGeneral Counsel Frida KarlssonSenior Vice President – People & Culture Pernilla Lorentzon och Senior Vice President – MBU Central Europe Klaus Schmid.