Bolagsordning

Bolagsordning - ITAB SHOP CONCEPT AB (publ)

 

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är ITAB Shop Concept AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

 

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

 

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten i koncernen skall bedriva tillverkning och försäljning av butiksutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högt 120 000 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 72 000 000 och högst 288 000 000.

 

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter. Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag

 

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

 

§ 8 Rätt att deltaga i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

 

§ 9 Årsstämman

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av en eller två protokolljusterare

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter

 11. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

 12. Val av styrelseledamöter och val av revisorer och revisorssuppleanter

 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

 

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

 

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

 

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.