Bolagsordning

Bolagsordning - ITAB SHOP CONCEPT AB (publ)

 

§ 1 Firma

Bolagets firma är ITAB Shop Concept AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

 

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

 

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten i koncernen skall bedriva tillverkning och försäljning av butiksutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 93 600 000. Aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande högst 100% av aktiekapitalet. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst. Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier under februari, maj, augusti och november månad varje år ("Omvandlingsperioderna") omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som ska omvandlas till aktier av serie B samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka aktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen senast sista dagen i respektive Omvandlingsperiod. Styrelsen ska efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Bolaget ska därefter genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid sådan emission av teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning av apportegendom skall aktieägarna äga företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätten att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 72 000 000 och högst 288 000 000.

 

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter. För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses registrerat revisionsbolag eller en till två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad, med eller utan revisorssuppleanter.

 

§ 7 Kallelse

Kallelse till årsstämman eller kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Tillsammans med kallelsen skall biläggas förslag till dagordning för bolagsstämma varur tydligt skall anges de ärenden som skall behandlas vid bolagsstämma. Ärendena skall vara numrerade och ange sitt huvudsakliga innehåll. Ärende som avser ändring av bolagsordning skall ange det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändring.

 

§ 8 Rätt att deltaga i bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

 

§ 9 Årsstämman

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Öppnande av stämman

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av en eller två protokolljusterare

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter, samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter

 12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

 13. Val av styrelseledamöter, suppleanter, samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter

 14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

 

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

 

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.