Årsstämma 2017

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL) 2017

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 9 maj 2017.

UTDELNING

Stämman beslutade att till aktieägarna utdela 1,75 SEK och fastställde avstämningsdag till den 11 maj 2017. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 maj 2017.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Anna Benjamin, Petter Fägersten, Sune Lantz, Anders Moberg och Lottie Svedenstedt samt nyval av Per Borgklint. Till styrelsens ordförande utsågs Fredrik Rapp.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Stefan Engdahl kommer att utses till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att till valberedning utse Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Johan Storm att utgöra valberedningen inför årsstämma 2018.

STYRELSEARVODEN

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1.200.000 kr, att fördelas med 300.000 kr till styrelsens ordförande och 150.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2018.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2018.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än sex månadslöner.

Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

EKONOMISK INFORMATION

ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2017.

Delårsrapport januari-juni: 12 juli 2017
Delårsrapport januari-september: 1 november 2017
Bokslutskommuniké: 6 februari 2018
Årsredovisning: mars/april 2018
Årsstämma: maj 2018

Jönköping den 9 maj 2017

ITAB Shop Concept AB (publ)

Styrelsen

 

Dokument 2017

Protokoll Årsstämma 2017

Kallelse Årsstämma 2017

Bolagsordning

Valberedningens förslag 2017

CV - Per Borgklint

Ersättningsutskottets utvärdering

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap
22 § aktiebolagslagen

Protokoll Årsstämma 2016