Delårsrapport Januari-Mars 2006

Publicerad11 maj 2006

Viktiga händelser under perioden

Avtal med NorgesGruppen och Hästens Sängar

Förvärv av PremOers i Holland

Förvärv av Novena i Litauen

Avtal om förvärv av City Group i England

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning ökade med 21% till 336,2 Mkr (277,2) och resultatet efter ?nansiella poster steg med 1% till 14,7 Mkr (14,6).

Aktiedata och resultat
Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 1,60 kr (1,52) och eget kapital per aktie till 31,35 kr (24,32). Vid periodens slut uppgick soliditeten till 24% (22).

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 40 Mkr (2) varav 33 Mkr avsåg företagsaffärer, 3 Mkr fastigheter och 4 Mkr maskiner och inventarier.

Finansiering och likviditet
Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 177 Mkr.

Verksamhet
ITAB Shop Concept är koncept- och produktleverantör av butiksinredning och utrustning till daglivaru- och fackhandeln i Nord- och Centraleuropa. Vid egna anläggningar utvecklas och produceras butiksinredning i trä och metall samt kassadiskar och entrésystem. Verksamheten innefattar kompletta butikskoncept och produkter som kassadiskar, hyllsystem och entrégrindar. Genom en väl upparbetad projektledningsmodell kan ITAB verka som totalentreprenör vid ny- och ombyggnationer. ITABs hela kompetens ?nns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Litauen, Holland och Tjeckien. Enheterna i Lettland, Estland och Ryssland består av projektlednings- och inköpsfunktioner. I stora delar av Europa ?nns samarbetspartners inom service, installation, projektledning och försäljning

ITABs målgrupp är större butiks- och affärskedjor inom dagligvaru- och fackhandeln. ITAB är idag den dominerande aktören i Norden och Baltikum. I Benelux och Centraleuropa har ITAB etablerat en ledande roll. I Ryssland och Polen pågår utvärdering och försiktig inbrytning. ITABs verksamhet bygger på långsiktiga affärsrelationer och leveranspålitlighet i kombination med effektiva produktionsresurser.

Koncernens nettoomsättning ökade under årets första kvartal med 21 % till 336,2 Mkr (277,2). Resultatet efter ?nansiella poster var 14,7 Mkr (14,6). Omfattande förändringsarbete pågår i Tjeckien, omstrukturering av bolaget, sammanslagning av verksamheterna, organisations- och personalförändringar. Under första kvartalet har försäljnings- och servicekontoret i Prag avvecklats och verksamheten ?yttats till Blansko. Volymtillväxt i Tjeckien har lett till brist på produktions- och lageryta, vilket har inneburit omfattande extra hyres- och logistikkostnader. Värt att nämna är också att omfattande resurser har nyttjats i samband med genomförande av förvärv och integrering av de nya bolagen, Novena i Litauen, PremOers i Holland och CityGroup i England, i ITAB koncernen. Kostnader för omstrukturering inom koncernen och förändring av den tjeckiska verksamheten samt löpande sammanslagningar av bolag i Sverige kommer i huvudsak påverka första halvåret.

Volymtillväxt noteras på samtliga marknader under årets första kvartal. Positiva resultate?ekter kan noteras i Norge, Danmark, Finland och Holland medan övriga marknader inte nått upp till föregående års nivå. I Sverige uppvisar försäljningen till dagligvaruhandeln en viss resultatförbättring medan däremot fackhandelssidan inte nått förväntad intjäning under första kvartalet. En trend som kommer att synas även under andra kvartalet. Utvecklingen under hösten ser däremot positiv ut. Skälet till detta är att ?era stora kunder planerat nyöppningar och installationer först till höstsäsongen. Även i Tjeckien syns samma tendens som inom fackhandeln i Sverige, huvuddelen av leveranserna kommer att ske under kvartal tre och fyra. Under första halvåret byggs därför omfattande lagernivåer upp för att klara höstens intensiva leveranser. Den positiva marknadsutvecklingen i den tjeckiska verksamheten är tydlig.

Viktiga händelser
Under årets första kvartal har avtal tecknats med NorgesGruppen AB om att leverera och installera butiksinredning till 163 Shell bensinstationer i Norge under året. Avtal har också slutits med Hästens Sängar om leverans av butiksinredning till såväl Hästens egna butiker som Shop in Shop-lösningar. ITAB kommer att förse Hästens Sängar med enhetliga lösningar och koncept till samtliga deras marknader runt om i världen.
I januari förvärvades Novena, Litauens ledande leverantör av butiksutrustning. Novena har i huvudsak tillverkning av metall- och trådprodukter men även viss träproduktion. Novena har en årsomsättning om ca 60 Mkr. Förvärvet av Novena är en viktig del i ITABs tillväxtstrategi och kommer att befästa ITABs marknadsledande position på den baltiska marknaden. Ett integrationsarbete har inletts, organisationen förstärks och samordning med verksamheten pågår. På sikt kommer Novena att bidraga positivt till ITABs resultatutveckling främst i Baltikum.

PremOers, ett kompetent projektledningsföretag i Holland, förvärvades i början av året. PremOers har lång och bred erfarenhet av konceptutveckling och projektledning av kompletta butikskoncept främst inom fackhandeln. PremOers har fusionerats med ITABs tidigare holländska bolag och förväntas bidraga med en omsättningsökning i storleksordningen 45 Mkr samt positiv resultateffekt. Integrationsaktiviteter och samordning av organisation och verksamhet har inletts under första kvartalet.

ITABs senaste förvärv är City Group i England. City Group är ett av Storbritanniens snabbast växande företag inom butiksinredning och projektledning. Marknadspositionen är god hos de största brittiska kedjorna inom såväl dagligvaru- som fackhandeln. Årsomsättningen beräknas till ca 300 Mkr och kommer att bidraga positivt till resultatet per aktie. Förvärvet är av strategisk betydelse för ITAB och det första steget in på den snabbt växande brittiska marknaden, som är under ständig förändring. Företagets verksamhet är inriktad på hög servicegrad, projektledning och logistik med begränsad produktion av kundanpassade lösningar medan standardprodukter köps in från underleverantörer. Förvärvet av City Group planeras bidraga till volymökningar av inredning i övriga ITAB-bolag. Övertagandet av City Group kommer att ske under kvartal två. Förvärvet sker genom utgivande av 450 000 nyemitterade ITAB-aktier samt en eventuell tilläggsköpeskilling.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen.

Nästa rapportdatum
Delårsrapport för perioden januari till och med juni 2006 kommer att avlämnas fredagen den 14 juli 2006.

Jönköping den 11 maj 2006

Jan-Ola Wiréhn
verkställande direktör

Filer
file-iconwkr0010.pdf
view-icondownload-icon