Bokslutskommuniké januari - december 2019

Publicerad6 feb 2020

JANUARI – DECEMBER 2019

 • Intäkterna ökade med 1 % till 6 064 Mkr (6 031)
 • Rörelseresultatet uppgick till 257 Mkr (230)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 174 Mkr (157)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 120 Mkr (97) 
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,17 kr (0,88)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 353 Mkr (500)

Q4 (OKTOBER – DECEMBER)

 • Intäkterna uppgick till 1 517 Mkr (1 521)
 • Rörelseresultatet uppgick till -39 Mkr (-7)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -63 Mkr (-28)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -58 Mkr (-39) 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,57 kr (-0,38)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 193 Mkr (223)

   
 • Nettoskulden uppgick till 1 755 Mkr (2 104) exkl. påverkan av IFRS 16 leasing och 2 509 Mkr inkl. leasingskuld.
  2019 har påverkats av IFRS 16 Leasing. För ytterligare information se sidan 5, samt not 1 sidan 11.

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI – DECEMBER 2019

 • Den 1 september tillträdde Andréas Elgaard som VD och koncernchef för ITAB. 
 • Avtal tecknade med bl a Circle K, Megamark Group samt ledande tysk detaljhandelskedja.
 • I juli förvärvades 30 % av Ombori Apps AB.
 • Återbetalning av köpeskilling avseende förvärvet av D Lindner-bolagen har i Q1  påverkat resultatet efter finansiella poster med 42 Mkr.
 • Fastigheter i Sverige och Storbritannien har avyttrats vilket påverkat resultatet efter fin. poster med 42 Mkr i Q2 samt med 2 Mkr i Q4.
 • Omstruktureringskostnader har påverkat resultatet efter fin. poster med -70 Mkr. (-3 Mkr i Q1, -6 Mkr i Q2, -13 Mkr i Q3, -48 Mkr i Q4).
 • I september tecknades ett nytt femårigt bankavtal om 200 MEUR med Nordea.
 • Efter periodens utgång har ITAB introducerat en ny gruppstruktur med en utökad koncernledning. Ny CFO och ny COO har utsetts.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.00 den 6 februari 2020.

 

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information:
Andréas Elgaard, CEO 073-232 16 35

För övrig kontakt:
Samuel Wingren CFO 070-848 43 00

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2019 en årsomsättning på 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.