KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

Publicerad11 maj 2016

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 11 maj 2016.

UTDELNING

Stämman beslutade att till aktieägarna utdela 5,00 SEK och fastställde avstämningsdag till den 13 maj 2016. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 18 maj 2016.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Anna Benjamin, Sune Lantz, Anders Moberg, Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt samt nyval av Petter Fägersten. Till styrelsens ordförande utsågs Fredrik Rapp.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Stefan Engdahl kommer att utses till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att till valberedning utse Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Johan Storm att utgöra valberedningen inför årsstämma 2017.

STYRELSEARVODEN

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1.200.000 kr, att fördelas med 300.000 kr till styrelsens ordförande och 150.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2017.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2017.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än fyra månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

ÅTERKÖP AV KONVERTIBELPROGRAM 2012/2016

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om återköp av ITAB Shop Concept Konvertibel 2012/2016 genom att bolaget lämnar ett återköpserbjudande till samtliga innehavare av ITAB Shop Concept Konvertibel 2012/2016.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Stämman beslutade att ändring av bolagsordning skall ske i första stycket, i § 4 i bolagsordningen till: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 93 600 000. Aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande högst 100% av aktiekapitalet. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst. Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier under februari, maj, augusti och november månad varje år (”Omvandlingsperioderna”) omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som ska omvandlas till aktier av serie B samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka aktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen senast sista dagen i respektive Omvandlingsperiod. Styrelsen ska efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Bolaget ska därefter genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.”

Stämman beslutade också godkänna styrelsens förslag om ändring av § 5 i bolagsordningen då nuvarande lydelse utgår och ersätts av följande: ”Antalet aktier skall vara lägst 72 000 000 och högst 288 000 000.”

UPPDELNING AV AKTIER

Stämman beslöt att öka antalet aktier genom att varje aktie delas upp i 3 aktier (aktiesplit 3:1). Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna beslutades vara den 27 maj 2016. Efter genomförd uppdelning av aktierna kommer antalet aktier öka från 33 906 410 till 101 719 230, varav 23 400 000 av serie A och 78 319 230 av serie B.

Den föreslagna uppdelningen av aktierna (aktiespliten) innebär att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antal aktier) ändras från 1,25 kr till 0,417 kr. Stämman beslöt även att bemyndiga styrelsen att äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB.

EMISSION AV KONVERTIBLER TILL ANSTÄLLDA

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om emission av konvertibler till anställda till ett belopp av maximalt 275 000 000 kr fördelat på högst 1 950 000 konvertibler. Löptiden är 1 juli 2016 till och med den 30 juni 2020.

EKONOMISK INFORMATION ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2016.

Delårsrapport januari-juni: 12 juli 2016

Delårsrapport januari-september: 2 november 2016

Bokslutskommuniké: 7 februari 2017

Årsredovisning: mars/april 2017

Årsstämma: maj 2017

Jönköping den 11 maj 2016

Styrelsen

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 11 maj 2016 kl. 20.45.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 900 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.