ITAB Bokslutskommuniké 2015

Publicerad9 feb 2016

Januari – december 2015

 • Intäkterna uppgick till 5 193 Mkr (3 938)

 • Rörelseresultatet uppgick till 508 Mkr (325)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 476 Mkr (288)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 374 Mkr (218)

 • Resultatet per aktie uppgick till 10,32 kr (6,03)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick til 411 Mkr (277)

 • Nettoskulden uppgick till 721 Mkr (880)

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr per aktie (2.50)

Oktober – december 2015

 • Intäkterna uppgick till 1 354 Mkr (1 151)

 • Rörelseresultatet uppgick till 122 Mkr (104)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 114 Mkr (93)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 99 Mkr (70)

 • Resultatet per aktie uppgick till 2,80 kr (1,99)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 243 Mkr (166)

 • Nettoskulden uppgick till 721 Mkr (880)

Viktiga händelser

 • Globalt samarbetsavtal med Toshiba Global Commerce Solutions Inc. i USA    angående försäljning av självutcheckningssystem

 • Installation av självutcheckningslösningar på den franska marknaden

 • Förvärv av JPD i Lettland

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 9 februari 2016 kl. 12.30.

Filer
file-iconITAB Bokslutskommuniké 2015
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 850 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.