VD har ordet

ETT HÄNDELSERIKT ÅR TAR SIKTE PÅ FRAMTIDEN

 

Ett mycket händelserikt 2020 startade med att ITAB tog ut ny
riktning mot framtiden samtidigt som viruset covid-19 gav sig
till känna. Covid-19 har präglat världen, vår bransch och
givetvis ITAB under 2020 och vi är alla fortfarande upptagna
med att hantera konsekvenserna och anpassa livet och
verksamheten på ett säkert sätt. Året avslutades med en positiv
försäljningstrend under det andra halvåret. En förbättrad
underliggande lönsamhet och en tydligt minskad nettoskuld
visar att vi är på rätt väg med genomförandet av vår strategi
och transformationsplan One ITAB.

 

STORA SVÄNGNINGAR OCH FÖRBÄTTRAD UNDERLIGGANDE LÖNSAMHET
Redan i februari påverkades vår verksamhet av nedstängning i Kina till följd av covid-19 och i mars togs flera omfattande nedstängningsbeslut runt om i världen som påverkade ITAB både direkt genom nedstängning av produktion i flera länder och indirekt genom nedstängning av butiker. Stödåtgärder för våra kunder och ITAB har sett väldigt olika ut från land till land och har varierat över året. Politiska beslut och korrigerande åtgärder har fattats med kort varsel och till följd har vår verksamhet varit utsatt för stora svängningar med begränsad framförhållning. Vi fattade tidigt beslut om att styra ITAB med tydligt fokus på likviditet och tog omgående beslut som minskade våra kostnader och vi inledde en process med syfte att stärka balansräkningen genom tillskott av nytt kapital. Det har tidvis varit problematiskt med materialförsörjning och även med rörelse över gränserna i Europa för både våra leveranser och medarbetare. Våra kunder hade inledningsvis i pandemin fullt upp med att säkerställa en säker miljö för sina kunder och medarbetare.

Dagligvaru- samt apotekshandeln har haft möjlighet att hålla öppet hela året och det var främst övrig retail som fick stor påverkan. Under sommaren och hösten återhämtade sig försäljningen och den trenden fortsatte även i årets sista kvartal. Trenden med ökad försäljning till vår största kundgrupp dagligvaruhandel var tydlig under andra halvan av året. Vi har fortsatt att leverera lösningar från vår traditionella portfölj, kompletterat med covid-19 relaterade lösningar såsom kontaktbarriärer och lösningar som ska undvika trängsel och köbildningar. Vi säkrade flera viktiga affärer, exempelvis självutcheckningssystem och butiksinredning till en av världens ledande dagligvaruhandlare, utökad försäljning av grindar till Nordamerika, betydande order av konventionella kassadiskar till en ledande nordisk aktör med många butiker i Polen. Orderstocken vid utgången av 2020 var större jämfört med ingången av året. Den positiva försäljningsutvecklingen, förbättrad underliggande bruttomarginal och snabbare effekt av genomförda kostnadsbesparingar gjorde att den vägledning avseende justerat EBITDA-resultat, som kommunicerades i juli 2020, överträffades väsentligt. Till följd av årets ansträngningar sänktes nettoskulden exklusive leasing till 1 092 Mkr att jämföra med 1 746 Mkr vid förra årsskiftet.

 

FÖRVÄRVET AV CEFLA STÄRKER VÅR POSITION INOM DAGLIGVARUHANDELN
I oktober kommunicerade ITAB intentionen att förvärva 81 procent av Ceflas affärsenhet för retaillösningar och denna affär slutfördes i januari 2021. Det är ett strategiskt viktigt förvärv som stärker ITABs marknadsposition i södra Europa inom framförallt dagligvaruhandeln. Förvärvet skapar möjligheter att erbjuda ITABs lösningar till en bredare kundkrets och innebär tydliga synergifördelar för både ITAB och våra kunder. ITAB har rätt att förvärva resterande 19 procent från år 2024.

 

REKAPITALISERING OCH NY STRATEGISK HUVUDÄGARE
I början av december kommunicerade ITAB avsikten att genomföra en företrädesemission om 768 Mkr, samt att nuvarande huvudägare säljer majoriteten av sina teckningsrätter för att erbjuda möjlighet för en ny strategisk huvudägare. Aeternum Capital AS är etablerat av WQZ Investments Ltd. med kapital från familjen Fredriksens stiftelser. Bolaget är baserat i Oslo och har ett oberoende investeringsteam med en rådgivande styrelse som strävar efter att skapa långsiktigt värde genom styrelserepresentation och stöd till portföljbolagen. Aeternum Capital AS kommer efter emissionen vara den största ägaren i ITAB med ca 25 procent av aktierna.

Företrädesemissionen slutfördes under mars 2021 och tecknades till fullo vilket innebar att ITAB tillfördes 768 Mkr före emissionskostnader. Nettolikviden från emissionen kommer främst användas till att minska skuldsättningen och säkerställa långfristig finansiering. Rekapitaliseringen omfattade också en kvittningsemission där 100 Mkr av de kortfristiga aktieägarlånen som ingicks i juli 2020 kvittades mot nyemitterade aktier vilket ytterligare sänker ITABs skuldbörda. ITABs finansiella position stärks inför genomförandet av transformationsplanen One ITAB och skapar stabilitet då detaljhandeln återhämtar sig från effekterna av covid-19.

 

GENOMFÖRANDET AV ONE ITAB GENOMSYRAR HELA VERKSAMHETEN
Vår strategi One ITAB, som antogs i februari 2020, består av tre delar med olika fokus i tid och innehåll. Den första delen handlar om att stabilisera ITABs lönsamhet och balansräkning genom fokus på kostnadsanpassningar och kapitaleffektivitet samt att förtydliga och förenkla vår marknadsbearbetning. Den andra delen handlar om att bygga nya förmågor genom att investera i kompetens och partnerskap, gemensam information och arbetssätt samt i nya verktyg för att förbättra vår konkurrenskraft. Slutligen handlar den tredje delen om att skala upp ITAB genom organisk tillväxt och strategiska förvärv med syfte att accelerera omställningen till att bli den ledande lösningsleverantören. Under 2020 har One ITAB fungerat som karta och kompass under året och hjälpt till att prioritera rätt saker. Vi har sett flera positiva resultateffekter av de åtgärder som hittills är vidtagna. Främst märks detta i sänkta kostnader inom sälj- och administration samt genom en relativ minskning av våra inköpskostnader. Under årets sista kvartal aviserades omfattande förändringar i flera bolag. Exempelvis avser detta stängning av produktion i Frankrike, sammanslagning av två fabriker i Kina, flytt av montering och lager från Skellefteå till Kina och Tjeckien, flytt av produktion i Nederländerna till Lettland samt flytt av delar av produktionen i Jönköping till Kina och Tjeckien. I samtliga fall är det en kombination av optimerat kapacitetsutnyttjande internt inom ITAB samt förbättring av förutsättningar att reducera ledtider och kostnader samt samordning av inköp och produktutveckling. Utrullningen av ett nytt säljstödsystem samt utbildningsinsatser för att påbörja förflyttningen mot större andel lösningsfokuserad försäljning har påbörjats samtidigt som översyn av interna arbetssätt och utvärdering av nödvändiga systemstöd inletts. De kostnader av engångskaraktär vi tagit under året härrör sig främst till omstrukturering av operativ verksamhet såsom nedläggning och flytt av verksamheter, lagernedskrivning och personalminskning.

Vår kultur och våra medarbetare har varit den stora bidragande orsaken till att vi förmår summera 2020 med bättre underliggande lönsamhet, förbättrat kassaflöde och högre orderstock trots att vi blivit färre och att omsättningen minskat med ca 700 Mkr jämfört med 2019. Den starka entreprenörsandan och genomförandekraften i organisationen har varit tydlig trots att förutsättningarna varit tuffast möjliga. Ett år där man säger adjö till kollegor samtidigt som arbetsbördan varit omfattande och förändringen mot ett nytt mer sammankopplat ITAB har varit påfrestande för många medarbetare. Jag vill därför rikta ett stort TACK till alla medarbetare för en otrolig arbetsinsats under 2020.

 

ITABS FOKUS UNDER 2021
Vi kommer fortsätta vårt arbete med transformationen med fokus på att genomföra och avsluta omstruktureringen. Vår balansräkning har förstärkts avsevärt, vilket möjliggör att vi kan ägna all vår kraft åt att transformera ITAB. Våra kostnader kommer att minska de kommande åren till följd av förändrat arbetssätt, ökad effektivitet och genom förenklad och mindre kapitalintensiv struktur. Under 2021 kommer vi fortsätta arbetet att etablera gemensamma arbetssätt och investera i ett gemensamt informationslandskap för att ge organisationen översikt och bättre kontroll över den operativa verksamheten och bättre verktyg för planering av försäljning, inköp och produktion. Vi kommer förtydliga hur vi bearbetar marknaden för att ta de första stegen mot att bli den ledande lösningsleverantören i vår bransch genom tätare samarbete med våra kunder och samarbetsparter.

Utan det tydliga fokus på att inleda en omställning av ITAB hade vårt resultat inte utvecklats på samma sätt. De kommande åren lägger vi grunden som kommer stärka vår position som den ledande partnern till dagligvaruhandeln i Europa.

 

 

Andréas Elgaard
VD & Koncernchef
ITAB Shop Products