Relevanta och gemensamma mål för ITAB i framtiden

Verksamhets- och finansiella mål

Parallellt med ITABs nya strategi och transformationsplan växer också nya mål fram. Fokus ligger på relevans och riktning för verksamheten.

Under många år har ITAB framgångsrikt växt genom ett flertal förvärv. Det finns stor potential att ta till vara på synergier och konsolidera de förvärvade enheterna mot en mer sammankopplad och effektiv enhet. Fokus kommer att ligga på struktur, arbetssätt och anpassning till marknaden, det vill säga en transformation av marknadsposition, erbjudande, kompetens och industriella förmåga.

Transformationsfasen innebär att koncernen fokuserar mindre på tillväxt och mer på lönsamhet vilket sätter tonen för 2020-2022.

De nya verksamhetsmålen samt de finansiella målen kommer vara kopplade till den nya One ITAB-strategin med fokus på:

 • Lönsamhet
  Hållbar och lönsam verksamhet kommer att vara prioriterat genom transformation av koncernens kostnadsstruktur.

 • Arbetssätt
  Genom mer verksamhetsnära KPIer och gemensamma arbetssätt kommer ITAB mer strukturerat följa upp verksamhetens utveckling och att den styrs i önskad riktning. Beslutsfattande i alla led möjliggör kortare ledtider bättre anpassat till den nya marknaden.

 • Kunderbjudandet
  ITAB kommer gå från att vara produktorienterad till att bli lösnings-orienterad, en så kallad ”Solution Provider”. Resan är redan påbörjad och underlättas av ITABs unika marknadsposition.

 • Hållbarhet
  Hållbar affärsutveckling, effektivitet i värdekedjan, goda arbetsvillkor och affärsetik kommer fortsatt vara ITABs fokus i både befintlig verksamhet och kommande förändringsarbete.

 

Nedan framgår ITABs verksamhetsmål samt finansiella mål och uppfyllelse för 2019. Dessa kommer under 2020 att ersättas av nya mål som korresponderar med ITABs nya strategi.

 

Verksamhetsmål 2019

 

Finansiella mål 2019