Affärsidé och mål

Kompletta butikskoncept för butikskedjor

ITAB ska erbjuda kompletta butikskoncept för butikskedjor inom detaljhandeln. Med kompetens, långsiktiga affärsrelationer och innovativa produkter ska ITAB skapa en marknadsledande position på utvalda marknader.


Verksamhetsmål

 • ITAB ska ha en genomsnittlig tillväxt om minst 15 % per år över en längre period.
 • ITAB ska bibehålla och stärka den marknadsledande positionen i Europa samt utveckla marknadsandelar på nya marknader.
 • ITAB ska utveckla helhetserbjudandet av kompletta butikskoncept genom kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen och professionella belysningssystem.

 

ITABs finansiella mål

 • ITAB ska över en längre period ha en avkastning på eget kapital om minst 20%.
 • ITAB ska ha en andel riskbärande kapital om lägst 25%.
 • ITABs aktieutdelning över en längre period ska följa resultatet och motsvara minst 30 % av bolagets vinst efter skatt. Utdelningen ska dock anpassas efter bolagets investeringsbehov och eventuella aktieåterköpsprogram.

 

 

ITABs strategiska inriktning

 • ITAB skall utveckla och vårda långsiktiga affärsrelationer med butikskedjor inom dagligvaru- och fackhandel genom att verka nära kunden och dess marknad. 
 • ITAB ska genom den kompetens, det engagemang och affärsmannaskap som präglar koncernen, skapa trygghet och förtroende hos varje kund. 
 • ITAB ska erbjuda helhetslösningar med ansvar för hela processen - från idé, design, projektledning och konstruktion till produktion, logistik och installation. 
 • ITAB ska genom stor marknadskännedom, innovativ förmåga och i nära samarbete med kunderna utveckla nya koncept, produkter och lösningar. 
 • ITAB ska genom högeffektiva och flexibla produktionsresurser, välutvecklad logistik och valda samarbetspartners erbjuda marknaden konkurrenskraftiga villkor med exakt leveranspålitlighet och kvalitet.
 • ITAB ska med sin starka position i norra Europa skapa förutsättningar för vidare utveckling och expansion på andra utvalda marknader.