Definitioner

Hitta nyckeltal, definitioner och motiveringar nedan.

Andel riskbärande kapital

Eget kapital med tillägg för avsättning för uppskjutna skatteskulder samt konvertibla förlagslån i förhållande till totalt kapital.

Relevant för att bedöma ITABs möjligheter att uppfylla sina finansiella åtaganden.

 

Avkastning på eget kapital

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Relevant för att bedöma hur ITAB använder sina tillgångar för att generera resultat i företaget.

 

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster plus finansiella lånekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder.

Relevant för att bedöma ITABs effektivitet och värdeskapande från verksamheten.

 

Avkastning på totalt kapital

Resultat efter finansiella poster plus finansiella lånekostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital.

Relevant för att bedöma förmåga att generera resultat på koncernens tillgångar oaktat finansieringskostnader.

 

Direktavkastning

Föreslagen utdelning i förhållande till börskursen på balansdagen.

Avkastningsmått för aktieägare.

 

Diskonteringsränta, (WACC)

Weighted Average Cost of Capital – vägt avkastningskrav för eget och lånat kapital på bolagets framtida resultat.

Måttet mäter avkastningskravet på ITABs kapital och används för att diskontera framtida kassaflöden.

 

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar.

Ett centralt resultatmått för att bedöma resultatutvecklingen för bolaget över tid.

 

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens utgång hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång.

Mått för att beskriva storleken av det egna kapitalet som tillhör aktieägarna i moderbolaget.

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Måttet belyser ITABs förmåga att generera kassaflöde och betala sina aktieägare.

 

Medelantal anställda

Antalet arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.

Måttet visar storleken på ITABs arbetskraft.

 

Resultat per aktie

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Ett värderingsmått som belyser ITABs förmåga att betala sina aktieägare.

 

Resultat per aktie efter utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med tillägg för kostnader hänförliga till konvertibellån i förhållande till antal aktier inklusive aktier som tillkommer vid konvertering av utestående konvertibelprogram.

Ett värderingsmått som belyser ITABs förmåga att betala sina aktieägare efter konvertering.

 

Räntebärande nettoskuld

Lång- och kortfristiga räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar samt likvida medel.

Mått för att visa ITABs totala lånefinansiering.

 

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster plus finansiella räntekostnader i förhållande till finansiella lånekostnader.

Visar på ITABs förmåga att täcka sina finansiella kostnader.

 

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till intäkter.

Relevant för att bedöma ITABs effektivitet och värdeskapande.

 

Soliditet

Eget kapital i förhållande till totalt kapital.

Måttet belyser finansiell risk.

 

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster i förhållande till intäkter.

Relevant för att bedöma ITABs effektivitet och värdeskapande.