Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Årsstämman 2020 fastställde att styrelsen skulle bestå av nio ledamöter utan någon suppleant. Till styrelseledamöter omvaldes Anna Benjamin, Petter Fägersten, Eva Karlsson, Roberto Monti, Anders Moberg, Fredrik Rapp, Ruthger De Vries, Jan Frykhammar och Vegard Søraunet. Till styrelsens ordförande utsågs Anders Moberg.

Årsstämman 2020 fastställde arvodet till styrelsen till 2 500 000 kr att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr till respektive ledamot. 


Svensk kod för bolagsstyrning

I samband med notering av ITAB aktien på OMX Nordisk Börs avser ITABs styrelse och valberedning att följa Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”). Inga avvikelser förväntas göras från kodens regler. Första bolagsstyrningsrapporten lämnades i samband med årsstämman 2009.

Läs mer om vår Bolagsstyrning


Styrelsens arbetssätt

Utöver lagar och rekommendationer styrs ITABs styrelsearbete av styrelsens arbetsordning som fastställs en gång per år. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör, ekonomisk rapportering och investeringar.

Styrelsen utser ersättningsutskott och revisionsutskott. ITAB Shop Concepts styrelse består av nio ledamöter. Bland ledamöterna återfinns dels personer som representerar ITAB Shop Concepts större ägare, dels från dessa ägare oberoende personer.

Verkställande direktören och andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande eller i administrativa funktioner.

 

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor i syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Vid årsstämman 2020 utsågs en valberedning bestående av ordförande Ulf Hedlundh, Fredrik Rapp och Per Rodert. Valberedningens uppgift inför årsstämman 2022 är att föreslå styrelseordförande och styrelseledamöter, mötesordförande vid stämman, revisorer samt styrelse- och revisionsarvoden.

Valberedningen utvärderar styrelsens arbete och har inför stämman protokollfört möte, med samtliga ledamöter närvarande, och därutöver ett antal kontakter.

 

Styrelsens arbete under 2020

Styrelsen avhöll under 2020 18 styrelsesammanträden varav ett möte var ett konstituerande sammanträde.

Väsentliga ärenden som avhandlats under året är bland annat:

 • Långsiktiga mål för verksamheten
 • Strategisk inriktning för verksamheten
 • Affärsplaner, finansiella planer och prognoser
 • Investeringar
 • Långfristig finansiering
 • Policyer och riktlinjer
 • Riskhantering och intern kontroll
 • Delårsrapporter och årsbokslut
 • Rapportering av styrelsens kommittéer
 • Hållbarhetsarbete
 • Uppföljning av extern revision


Styrelsen genomför årligen en utvärdering där en enkät går ut till samtliga ledamöter. Resultatet sammanställs av valberedningens ordförande som sedan återkopplar till respektive ledamot. Styrelsen utvärderar fortlöpande direktörens arbete. Bolagets revisor deltar vid minst ett av styrelsens sammanträden årligen. Då redovisas revisorns iakttagelser vid granskningen av bolagets
räkenskaper, rutiner och interna kontroll.