Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Årsstämman 2019 fastställde att styrelsen skulle bestå av åtta ledamöter utan någon suppleant. Till styrelseledamöter omvaldes  Anna Benjamin, Per Borgklint, Petter Fägersten, Sune Lantz, Anders Moberg, Fredrik Rapp och Lottie Svedenstedt samt nyvaldes Jan Frykhammar. Till styrelsens ordförande utsågs Anders Moberg.

Årsstämman 2019 fastställde arvodet till styrelsen till 1 350 000 kr att fördelas med 300 000 kr  till styrelsens ordförande och 150 000 kr till respektive ledamot. 


Svensk kod för bolagsstyrning

I samband med notering av ITAB aktien på OMX Nordisk Börs avser ITABs styrelse och valberedning att följa Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”). Inga avvikelser förväntas göras från kodens regler. Första bolagsstyrningsrapporten lämnades i samband med årsstämman 2009.

Läs mer om vår Bolagsstyrning


Styrelsens arbetssätt

Utöver lagar och rekommendationer styrs ITABs styrelsearbete av styrelsens arbetsordning som fastställs en gång per år. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör, ekonomisk rapportering och investeringar.

Styrelsen utser ersättningsutskott och revisionsutskott. ITAB Shop Concepts styrelse består av åtta ledamöter. Bland ledamöterna återfinns dels personer som representerar ITAB Shop Concepts större ägare, dels från dessa ägare oberoende personer.

Verkställande direktören och andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande eller i administrativa funktioner.

 

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor i syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Vid årsstämman 2019 utsågs en valberedning bestående av ordförande Anders Rudgård, Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh. Valberedningens uppgift inför årsstämman 2020 är att föreslå styrelseordförande och styrelseledamöter, mötesordförande vid stämman, revisorer samt styrelse- och revisionsarvoden.

Valberedningen utvärderar styrelsens arbete och har inför stämman protokollfört möte, med samtliga ledamöter närvarande, och därutöver ett antal kontakter.

 

Styrelsens arbete under 2019

Styrelsen avhöll under 2019 tio styrelsesammanträden varav ett möte var ett konstituerande sammanträde.

Väsentliga ärenden som avhandlats under året är bland annat:

 • Långsiktiga mål för verksamheten
 • Strategisk inriktning för verksamheten
 • Affärsplaner, finansiella planer och prognoser
 • Investeringar
 • Långfristig finansiering
 • Policyer och riktlinjer
 • Riskhantering och intern kontroll
 • Delårsrapporter och årsbokslut
 • Rapportering av styrelsens kommittéer
 • Hållbarhetsarbete
 • Uppföljning av extern revision


Styrelsen genomför årligen en utvärdering där en enkät går ut till samtliga ledamöter. Resultatet sammanställs av valberedningens ordförande som sedan återkopplar till respektive ledamot. Styrelsen utvärderar fortlöpande direktörens arbete. Bolagets revisor deltar vid minst ett av styrelsens sammanträden årligen. Då redovisas revisorns iakttagelser vid granskningen av bolagets
räkenskaper, rutiner och interna kontroll.