Konvertibelprogram

Konvertibelprogram för personal 2016-2020

Stämman beslutade enhälligt om emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 275 000 000 kr fördelat på högst 1 950 000 st konvertibler. Konvertiblerna föreslås löpa från och med den 1 juli 2016 till och med den 30 juni 2020. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i ITAB Shop Concept AB (publ) och dess dotterbolag (av legala skäl är anställda i vissa jurisdiktioner undantagna). Som tillsvidareanställda skall även räknas personer som senast vid teckningstidens utgång träffat avtal om kommande tillsvidareanställning.

Konvertiblerna skall tecknas från och med den 26 maj 2016 till och med den 8 juni 2016. Betalning för tecknade och tilldelade konvertibler skall ske kontant senast den 1 juli 2016.

Konvertiblerna skall löpa med ränta från och med den 1 juli 2016. Räntan erläggs årsvis i efterskott och skall utgöra STIBOR 90 dagar (såsom definieras i de fullständiga villkoren för ITAB Shop Concept Konvertibler 2016/2020, bla innebärandes att om räntesatsen är lägre än noll ska STIBOR anses vara noll) med ett tillägg om 2,20 procentenheter.
Aktie som tillkommit på grund av Konvertering medför, med de undantag som framgår av de fullständiga villkoren för ITAB Shop Concept Konvertibler 2016/2020, rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Konverteringen verkställts.

Konvertering till aktier av serie B kan ske från och med den 1 juni 2020 till och med den 12 juni 2020. Varje konvertibel ger rätt till konvertering till en (1) ny aktie av serie B, till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för aktier av serie B på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 16 maj 2016 till och med den 23 maj 2016, justerat för uppdelning av aktier enligt punkt 19.

Konverteringskursen skall dock vara lägst 50 kr. För det fall att den konverteringskurs som fastställs enligt ovan skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda en ökning av aktiekapitalet med mer än 812 500 kronor efter full konvertering till denna konverteringskurs, ska dock det högsta lånebeloppet minskas så att den maximala ökningen av aktiekapitalet blir 812 500 kronor. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 812 500 kr, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,9 procent av aktiekapitalet och 0,6 procent av röstetalet, baserat på dagens antal utestående aktier efter verkställd uppdelning av aktier enligt punkt 19.

Konvertiblerna emitteras till nominellt belopp, vilket motsvarar konverteringskursen. Teckningskursen skall motsvara konvertiblernas nominella belopp.

Tilldelningen av konvertibler ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer:

  • Kategori I – Koncernledningen, garanterad tilldelning om 30 000 och högsta tilldelning om 90 000 konvertibler.
  • Kategori II – CBO, garanterad tilldelning om 30 000 med högsta tilldelning om 90 000 konvertibler.
  • Kategori III – medarbetare i ledande befattning, garanterad tilldelning om 4 000 med högsta tilldelning om 15 000 konvertibler.
  • Kategori IV – övriga medarbetare, garanterad tilldelning om 450 med högsta tilldelning om 6 000 konvertibler.

Totalt omfattar konvertibelprogrammet cirka 2 000 personer, som vid denna tidpunkt är fördelade på Koncernledningen (kategori I, 3 personer), CBO (kategori II, 6 personer), Medarbetare i ledande befattning (kategori III, cirka 150 personer) samt Övriga medarbetare (kategori IV, cirka 1800 personer). Minsta teckning och tilldelning för samtliga kategorier ska vara 50 konvertibler.

Ovan angivet garanterat antal konvertibler baseras på ett totalt antal konvertibler som uppgår till 1 950 000. Om det slutliga antalet konvertibler justeras för att det högsta lånebeloppet inte ska överskridas, ska motsvarande justering göras av angivna garanterade tilldelning. Vid överteckning ska alla i första hand erhålla den garanterade tilldelningen enligt ovan och i andra hand ska konvertibler som kvarstår tilldelas proportionerligt utifrån respektive deltagares anmälan, dock aldrig överstigande den högsta tilldelningen av konvertibler för respektive kategori enligt ovan.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets medarbetare är en mycket värdefull tillgång. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos medarbetarna förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen. Det är fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda medarbetarna en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna. Styrelsens bedömning är därför att förslaget till konvertibelprogram, med hänsyn till villkoren och tilldelningens storlek framstår som rimligt.

Med hänsyn till att konvertiblerna skall tecknas av anställda till ett beräknat marknadspris bedöms inte konvertibelprogrammet avseende de svenska deltagarna medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration. För vissa utländska deltagare förväntas tillkommande sociala avgifter att uppkomma. Storleken på dessa kostnader beror på hur deltagandet fördelas mellan länderna samt hur värdet på konvertibeln utvecklas under dess löptid.

Kostnaderna förväntas inte vara av väsentlig karaktär för ITAB Shop Concept. Utspädningseffekten av ITAB Shop Concept Konvertibler 2016/2020 kan dock komma att påverka resultatet per aktie i enlighet med redovisningsstandarden IAS 33.

Värdering

Stämman beslutade att inför fastställandet av förslaget till villkor för ITAB Shop Concept Konvertibler 2016/2020 låtit Elleme AB utföra värdering, dels av värde på lånedelen i konvertibeln, dels av konverteringsrättens värde enligt den s.k. Black & Scholes-metoden baserat bl a på en volatilitet om 30 procent i den noterade aktien av serie B i bolaget. Emissionskursen för konvertiblerna bedöms på grundval av nämnda värdering motsvara marknadsvärdet vid utgivandet.

Stämman beslutade att styrelseordföranden och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Konvertibelprogram för personal 2014-2018

Årsstämman i ITAB Shop Concept AB beslutade den 7 maj 2014 att godkänna styrelsens förslag om emission av högst 200 000 konvertibler om sammanlagt nominellt högst 30 000 000 SEK, med löptid från den 1 juli 2014 till den 30 maj 2018. Rätt att teckna konvertiblerna tillkom, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillsvidareanställda i ITAB Shop Concept AB och dess dotterbolag.

Anmälan om teckning gjordes under perioden 22 maj till och med 2 juni 2014. Anställda inom ITAB-koncernen tecknade konvertibler om totalt 29 999 866 SEK motsvarande 602 004 konvertibler. Totalt inkom teckningsanmälningar om drygt 176 Mkr från ITAB-koncernens anställda, vilket innebär att personalkonvertibeln övertecknades kraftigt. Varje konvertibel kunde under perioden 1 juni 2018 till 11 juni 2018 konverteras till två aktier av serie B till konverteringskursen 49,83 SEK (omräkning har skett till följd av genomförd aktiesplit 2:1 och 3:1). Inga konverteringar genomfördes och det konvertibla förlagslånet återbetalades i början av juli 2018. Till följd av detta har ingen utspädning skett.