Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet

Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott som har till uppgift att utarbeta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Utskott består av styrelseledamöterna Anders Moberg (ordförande), Fredrik Rapp, Vegard Søraunet och Eva Karlsson, med VD som adjungerad till mötena.

Ersättningsutskottet bereder och lägger fram beslutsförslag till styrelsen i ITAB avseende:

  • VDs anställningsvillkor.
  • Villkor för personal som direktrapporterar till VD.
  • Ärenden av principiell karaktär rörande pensioner, avgångsvederlag, arvoden och förmåner m.m.
  • Frågor kring ITAB ersättningssystem