Definitioner

Rörelsemarginal.
Rörelseresultat i förhållande till intäkter.

Vinstmarginal.
Resultat efter finansiella poster i förhållande till intäkter.

Räntetäckningsgrad.
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

Soliditet.
Eget kapital i förhållande till totalt kapital.

Andel riskbärande kapital.
Eget kapital med tillägg för avsättning för uppskjutna skatteskulder samt konvertibla förlagslån i förhållande till totalt kapital.

Räntebärande nettoskuld.
Lång- och kortfristiga räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar samt likvida medel.

Avkastning på eget kapital.
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Avkastning på sysselsatt kapital.
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder.

Avkastning på totalt kapital.
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital.

Resultat per aktie. Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie.
Eget kapital vid periodens utgång hänförligt till moder­bolagets aktieägare i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång.

Direktavkastning.
Föreslagen utdelning i förhållande till börskursen på balansdagen.

Diskonteringsränta, (WACC).
Weighted Average Cost of Capital – vägt avkastningskrav för eget och lånat kapital på bolagets framtida resultat.

Medelantal anställda.
Antalet arbetande timmar dividerat med normal årsarbetstid

EBITDA.
Rörelseresultat före planenliga avskrivningar och före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar.